Strzelno leży na Szlaku Piastowskim 18 km na południe od Inowrocławia. W czasach prehistorycznych na terenach obecnego Strzelna znajdował się ośrodek kultu pogańskiego.  W XII w. wzniesiono kościół św. Prokopa.  Zapis w kronikach Jana Długosza podaje datę 16 marca 1133 jako dzień jej konsekracji. Ostatnie badania archiwalne wskazują na równoczesny czas ukończenia rotundy i ukończenia pobliskiego kościoła norbertanek, tzn. drugie dziesięciolecie XIII w. Przed 1145 r. miejscowość wchodziła w skład uposażenia zakonu Kanoników Regularnych z Trzemeszna. W 1175 r. sprowadzono do Strzelna zakon Norbertanek Kościelnej Wsi pod Kaliszem . Nastąpiło to po rozdzieleniu domu św. Wawrzyńca na żeński i męski. Mężczyźni poszli do Wrocławia-Ołblina, zaś kobiety do Strzelna.Obok powstała osada służebna, która w 1231 r. pojawia się w źródłach jako miasto. Zakonnice zostały właścicielkami miasta. W 1356 r. nadano mu prawa miejskie magdeburskie i świetnie się rozwijała, stanowiąc ośrodek dóbr klasztornych.